Кафедра менеджменту та адміністрування

Виконання кваліфікаційних робіт магістрів зі спеціальності 073

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт магістрів у 2023-2024 н.р. доступні за цим посиланням

https://docs.google.com/document/d/1oXuKR2Rqx3IsAdG8gzLYMopyDQk_huCD/edit?usp=sharing&ouid=112814310687759255490&rtpof=true&sd=true

Наказ про затвердження тем кваліфікаційних робіт магістрів і призначення наукових керівників (денна форма навчання)

https://drive.google.com/file/d/1AOt8L-oQ1HSCePlIKFPXfUdzZfNKB-xu/view?usp=sharing

Наказ про затвердження тем кваліфікаційних робіт магістрів і призначення наукових керівників (студентів-іноземців)

https://drive.google.com/file/d/1Yff6i3RchGGxAGTM015Eg8b6njDO6DNQ/view?usp=sharing

Guide to writing Master’s Paper

https://docs.google.com/document/d/17Y7VZOiCkf8v-boz_YIC8SFfs4iH7UnD/edit?usp=sharing&ouid=112814310687759255490&rtpof=true&sd=true

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт магістрів у 2022-2023 н.р. доступні за цим посиланням

https://docs.google.com/document/d/1oXuKR2Rqx3IsAdG8gzLYMopyDQk_huCD/edit?usp =sharing&ouid=112814310687759255490&rtpof=true&sd=true

Наказ про затвердження тем кваліфікаційних робіт магістрів і призначення наукових керівників (денна форма навчання)

https://drive.google.com/file/d/1kHUnRrpLen2_LAqb4E5wZbhtpgVhgyVy/view?usp=sharing

Наказ про затвердження тем кваліфікаційних робіт магістрів і призначення наукових керівників (заочна форма навчання)

https://drive.google.com/file/d/1sPLZy9OzjkDWwBfEOBn3iB90ONnfJw1w/view?usp=sharing

Наказ про затвердження тем кваліфікаційних робіт бакалаврів і призначення наукових керівників (студентів-іноземців)

https://drive.google.com/file/d/1xLGTjpVgoWaRykAhrFTCZl4F-Il-0OCO/view?usp=sharing

Наказ про затвердження тем кваліфікаційних робіт магістрів і призначення наукових керівників (студентів-іноземців)

https://drive.google.com/file/d/1uKnJn7wXTo091hxWlRP5L-9zkRm0Uepn/view?usp=sharing

Guide to writing Master’s Paper, for the students majoring in 073 “Management”. Ternopil: TNTU, 2020. 46 p.

https://docs.google.com/document/d/17Y7VZOiCkf8v-boz_YIC8SFfs4iH7UnD/edit?usp=sharing&ouid=112814310687759255490&rtpof=true&sd=true

 

Рекомендована тематика кваліфікаційних робіт магістрів за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент»

 1. Аналіз впливу реструктуризації на ефективне використання виробничих ресурсів в організації (підприємстві)
 2. Створення (Дослідження) системи управління потенціалом організації (підприємства)
 3. Дослідження економічно-організаційних методів стимулювання росту виробництва на підприємстві
 4. Дослідження шляхів покращення використання трудових ресурсів на підприємстві
 5. Формування системи управління персоналом виробничого підприємства
 6. Дослідження ефективності управління продуктивністю праці робітників підприємства
 7. Розробка методів керування управлінським персоналом підприємства
 8. Дослідження шляхів покращення інформаційного забезпечення системи управління виробничим персоналом
 9. Дослідження шляхів підвищення результативності праці робітників підприємства виробничої сфери
 10. Розвиток кадрового потенціалу підприємства
 11. Розробка методів управління якістю праці менеджера на підприємстві
 12. Дослідження шляхів покращення результатів діяльності виробничого персоналу
 13. Удосконалення організації праці та стимулювання виробничого персоналу підприємства
 14. Дослідження системи оперативного управління діяльністю організації (підприємства)
 15. Дослідження механізму використання основних фондів та виробничих потужностей підприємства
 16. Організаційне вдосконалення системи ремонту і технічного обслуговування обладнання основних цехів підприємства
 17. Обґрунтування шляхів ефективного використання виробничих фондів в організації (підприємстві)
 18. Дослідження методів оцінювання інтенсивного використання потужностей організації (підприємства)
 19. Формування механізму оновлення та покращання використання основних виробничих фондів в організації (підприємстві)
 20. Управління ефективністю використання основних засобів на підприємстві
 21. Обґрунтування ефективності управління матеріальними ресурсами підприємства
 22. Дослідження методів стратегічного управління витратами на виробництві
 23. Дослідження шляхів і резервів зниження собівартості продукції в організації (підприємстві)
 24. Дослідження механізму управління рентабельністю виробництва (діяльності) в організації (підприємстві)
 25. Обґрунтування економічної доцільності впровадження у виробництво нової продукції
 26. Дослідження організації оплати праці в організації (підприємстві)
 27. Дослідження механізму оплати та стимулювання праці в організації (підприємстві)
 28. Дослідження шляхів підвищення мотивації праці на підприємстві
 29. Розроблення методів покращання мотивації керівників і спеціалістів маркетингової служби організації (підприємства)
 30. Дослідження механізму підвищення продуктивності праці в організації (підприємстві)
 31. Дослідження системи управління якістю продукції (послуг) в організації (підприємстві)
 32. Аналіз впливу економічної ефективності підвищення рівня якості нової продукції на її ціну в організації (підприємстві)
 33. Розвиток системи управління якістю продукції (послуг) та забезпечення її конкурентоспроможності в організації (підприємстві)
 34. Формування та вдосконалення організаційно-економічних важелів управління якістю продукції (послуг) в організації (підприємстві)
 35. Дослідження економічних та організаційних методів управління конкурентоспроможністю продукції (послуг) в організації (підприємстві)
 36. Дослідження організаційної структури управління організації (підприємства)
 37. Дослідження корпоративного управління в умовах реструктуризації організацій (підприємств)
 38. Розроблення та впровадження ринково орієнтованих елементів в управління організації (підприємства)
 39. Дослідження та оптимізація комунікаційних зв`язків в організації (підприємстві)
 40. Обґрунтування доцільності впровадження нових інформаційних засобів в управління організацією (підприємством)
 41. Дослідження інформаційного забезпечення управління на основі нових інформаційних технологій в організації (підприємстві)
 42. Формування системи економічних методів управління підприємством
 43. Удосконалення соціально – психологічних методів управління підприємством
 44. Формування підсистеми мотивації в менеджменті персоналу
 45. Удосконалення методів управління трудовим колективом
 46. Система формування соціально – психологічного клімату в колективі
 47. Удосконалення організації управлінської праці на підприємстві
 48. Досліджування шляхів підвищення ефективності управління підприємством
 49. Формування стратегії і тактики управління підприємством
 50. Формування системи контролю на підприємстві
 51. Удосконалення організаційно – розпорядчого механізму в системі управління підприємством
 52. Дослідження планування виробництва та реалізації продукції на підприємстві
 53. Дослідження планування потреби в кадрах на підприємстві
 54. Дослідження планування технічного розвитку виробництва
 55. Планування підвищення прибутковості діяльності організації (підприємства) в ринкових умовах
 56. Розроблення бізнес-плану випуску нової продукції (послуги) в організації (підприємстві)
 57. Використання бізнес-плану як інструменту управління освоєнням продукції (послуг) в організації (підприємстві)
 58. Бізнес-планування реструктуризації організації (підприємства)
 59. Дослідження організації внутрішнього контролю в системі управління організацією (підприємством)
 60. Обґрунтування прийняття управлінських рішень за результатами фінансового аналізу діяльності організації (підприємства)
 61. Розробка стратегії управління організацією
 62. Управління стратегічними змінами підприємства
 63. Розробка стратегії і тактики діяльності виробничого підприємства
 64. Стратегія оновлення продукції (послуг) підприємства виробничої сфери
 65. Розробка маркетингової стратегії залежно від конкурентної позиції фірми на ринку
 66. Дослідження організації маркетингової діяльності на підприємстві
 67. Удосконалення системи ціноутворення на підприємстві
 68. Розробка заходів по паблік рілейшнз в діяльності підприємства
 69. Розробка трьох рівнів товару на підприємстві
 70. Дослідження маркетингового менеджменту в організації (підприємстві)
 71. Розробка структури і цілей маркетингової товарної  політики підприємства
 72. Дослідження ефективності застосування сучасних товарних стратегій в організаціях (підприємствах)
 73. Обґрунтування вибору методу ціноутворення на підприємстві
 74. Дослідження системи сервісного обслуговування продукції організації (підприємства)
 75. Дослідження організації зовнішньоекономічної діяльності організації (підприємства)
 76. Розроблення концепції міжнародного маркетингу в організації (підприємстві)
 77. Дослідження ефективності процесу управління фінансами підприємства
 78. Дослідження механізмів та методів антикризового управління підприємством
 79. Дослідження системи показників рентабельності підприємства
 80. Дослідження шляхів та методів ефективного управління активами підприємства