Кафедра менеджменту та адміністрування

Співпраця зі стейкхолдерами

14 лютого 2019 р. на засіданні Експертної ради роботодавців кафедри менеджменту та адміністрування (наказом № 4/7-44 від 13.01.2017 (http://surl.li/ekrcb) затверджено персональний склад експертної ради кафедри менеджменту у виробничій сфері (попередня назва кафедри) здійснено обговорення, доповнення та приведення освітньої програми “Електронне урядування” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань адміністрування” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування” до вимог Стандарту.

Присутні – голова та члени Експертної ради роботодавців кафедри менеджменту та адміністрування, гарант ОПП “Електронне урядування” обговорили, внесли доповнення та привели ОПП зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти до вимог Стандартів вищої освіти.

Протокол №1/2 від 14.02.19

http://surl.li/ejmkr

 

20 лютого 2019 р. на розширеному засіданні кафедри менеджменту та адміністрування здійснено обговорення та приведення освітньої програми “Електронне урядування” зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування” до вимог Стандарту

В засіданні взяли участь: НПП кафедри; голова та члени Експертної ради роботодавців та представник здобувачів освіти за даною ОПП.

Основні рішення засідання полягали в наступному:

 1. Привести освітню програму “Електронне урядування” зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування” до вимог Стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого Наказом МОН №1172 від 29.10.2018 року.
 2. Врахувати пропозиції експертної ради роботодавців та внутрішніх стейкхолдерів, структурувати освітню програму “Електронне урядування” відповідно до вимог Стандарту, розмістити у відкритому доступі оновлену освітню програму.

Протокол №7/2 від 20.02.2019

http://surl.li/ejmkp

 

13 квітня 2021 р. на засіданні кафедри менеджменту та адміністрування здійснено обговорення результатів проведеного опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою “Електронне урядування” щодо рівня їх задоволеності якістю даної освітньої програми та освітнього процесу в ТНТУ.

Звіт за результатами проведеного опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою “Електронне урядування” галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування”, спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування”

https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=607

Обговорення результатів проведеного опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою “Електронне урядування” задокументовано в протоколі №9 від 13.04.2021

http://surl.li/ejmku

 

12 квітня 2022 року відбулося розширене засідання Експертної ради роботодавців  кафедри менеджменту та адміністрування зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” (наказом № 4/7-222 від 11.04.2022 (http://surl.li/ekrcn) було внесено зміни та створено окрему експертну раду за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»), на яком обговорили та внесли зміни до ОП “Електронне урядування” зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 “Управління та адміністрування”

Доповідачі: гарант освітньої програми, Голова та члени Експертної ради, внутрішні стейхолдери.

Основні рішення засідання полягали в наступному:

 1. Внести до переліку обов’язкових предметів ОП дисципліни “Державне та регіональне управління” та “Публічне адміністрування”.
 2. Внести до ОП дисципліни “Державна політика та врядування” та “Публічна служба”.
 3. У рамках навчальних дисциплін висвітлювати окремі питання щодо особливостей дотримання академічної доброчесності, проводити студентам роз’яснення її проявів (із вересня 2022/2023 н. р.).
 4. Здійснювати активне залучення здобувачів вищої освіти за даною ОП до участі у програмах міжнародної академічної мобільності.
 5. Здійснювати популяризацію зарахування результатів навчання отриманих у неформальній або інформальній освіті.
 6. Здійснювати ознайомлення та активне інформування студентів щодо основних пунктів “Положення про індивідуальний план студента в ТНТУ”; “Положення про врегулювання конфліктних ситуацій в ТНТУ”, в якому визначено застосування заходів щодо попередження конфліктних ситуацій, загальні засади запобігання конфліктним ситуаціям та процедури їх врегулювання, а також “Положення про оцінювання здобувачів вищої освіти ТНТУ”, в якому викладена процедура оскарження результатів оцінювання.
 7. Збільшити кількість “гостьових” лекцій та цікавих практичних занять за участю фахівців-практиків y 2022/2023 н. р.
 8. Станом на 1 вересня 2022/2023 навчального року оновити навчальні силабуси за усіма освітніми компонентами та розмістити їх на сайті кафедри МА.

 Протокол №1/4 від 12.04.22

http://surl.li/ejmky

 

13 квітня 2022 р. на розширеному засіданні кафедри менеджменту та адміністрування здійснено обговорення пропозицій зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів щодо вдосконалення освітньої програми “Електронне урядування” зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 28 “Управління та адміністрування” до вимог Стандарту.

Окрім присутніх науково-педагогічних працівників кафедри менеджменту та адміністрування на засідання було запрошено Голову та членів Експертної ради роботодавців, представника здобувачів освіти за даною ОПП.

Основні рішення засідання полягали в наступному:

 1. Доповнити обов’язкові предмети ОП такими дисциплінами: “Державне та регіональне управління”, “Публічне адміністрування”.
 2. Внести до переліку ОП обов’язкові ОК “Державна політика та врядування” та “Публічна служба”.
 3. Здійснювати ознайомлення та активне інформування студентів щодо основних пунктів “Положення про індивідуальний план студента в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя”.
 4. Здійснювати активне інформування студентів щодо основних пунктів “Положення про врегулювання конфліктних ситуацій в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя”, в якому визначено застосування заходів щодо попередження конфліктних ситуацій, загальні засади запобігання конфліктним ситуаціям та процедури їх врегулювання, а також пунктів “Положення про оцінювання здобувачів вищої освіти Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (нова редакція)”, в якому викладена процедура оскарження результатів оцінювання.
 5. Здійснювати активне залучення здобувачів вищої освіти за даною ОП до участі у програмах міжнародної академічної мобільності.
 6. Розширити комплекс інформаційних заходів щодо популяризації академічної доброчесності та роз’яснення її проявів.
 7. Здійснювати популяризацію зарахування результатів навчання отриманих у неформальній або інформальній освіті.
 8. Здійснювати щорічний моніторинг серед здобувачів вищої освіти щодо задоволеності освітньою програмою та якістю навчальних дисциплін освітньої програми.
 9. Станом на 1 вересня 2022/2023 н. р. оновити навчальні силабуси за усіма освітніми компонентами та розмістити їх на сайті кафедри МА.
 10. Оновити освітню програму із врахуванням пропозицій зовнішніх стейкхолдерів, здобувачів вищої освіти та внутрішніх стейкхолдерів. Оновлений варіант освітньої програми розмістити для обговорення на сайті Університету.

Протокол №№12/4 від 13.04.22

http://surl.li/ejmla

 

14 квітня 2022 р. відбулося засідання робочої групи з удосконалення освітньої програми “Електронне урядування” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”, на якому здійснено розгляд результатів обговорення ОП “Електронне урядування”.

Присутні: гарант ОП, члени робочої групи, Голова Експертної ради, представник здобувачів освіти за даною ОПП.

У ході дискусії були опрацьовано зауваження та пропозиції, висловлені роботодавцями, академічною спільнотою, представниками здобувачів освіти щодо якісної підготовки фахівців за даною ОП.

Результати обговорення робочою групою задокументовано в протоколі №4/2022 від 14.04.22

http://surl.li/ejmlc

 

На засіданні кафедри менеджменту та адміністрування 14 червня 2022 року було схвалено освітню програму “Електронне урядування” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування”, спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування”

Основне рішення, яке було винесено, полягає у наступному: освітню програму “Електронне урядування” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування” схвалити та рекомендувати до розгляду на вченій раді факультету економіки та менеджменту.

Рішення задокументоване у відповідному протоколі засідання кафедри менеджменту та адміністрування.

Протокол №15 від 14.06.2022

http://surl.li/ejmld

 

12 жовтня 2022 відбулася зустріч гарантів освітніх програм “Менеджмент” (проф. Кирич Наталія Богданівна) та “Електронне урядування” (доц. Кужда Тетяна Іванівна) зі студентами 2-4 курсів спеціальностей 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування». В рамках зустрічі відбулося обговорення освітніх програм зі студентською аудиторією, роз’яснення окремих розділів освітніх програм та надання вичерпної інформації на запитання студентів.

10 січня 2023 р. на засіданні кафедри менеджменту та адміністрування здійснено

 • обговорення результатів проведеного опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що навчаються за ОПП “Електронне урядування” галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування”, спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” щодо рівня їх задоволеності якістю даної ОПП та освітнього процесу в ТНТУ;
 • обговорення результатів проведеного опитування науково-педагогічних працівників ТНТУ ім. Івана Пулюя, які відповідають за зміст ОПП “Електронне урядування” першого рівня вищої освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування”, а також викладають на цій програмі.

Звіт за результатами проведеного опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що навчаються за ОПП “Електронне урядування” галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування”, спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування”

https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=754

Звіт за результатами проведеного опитування науково-педагогічних працівників ТНТУ ім. Івана Пулюя, які відповідають за зміст ОПП “Електронне урядування” першого рівня вищої освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування”, а також викладають на цій програмі.

https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=753

Обговорення результатів проведених опитувань здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що навчаються за ОПП “Електронне урядування” та  науково-педагогічних працівників ТНТУ ім. Івана Пулюя, які відповідають за зміст ОПП “Електронне урядування” першого рівня вищої освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування”, а також викладають на цій програмі задокументовано в протоколі №8 від 10.01.2023

http://surl.li/kjuhx

25 квітня 2023 р. на розширеному засіданні Експертної ради роботодавців кафедри менеджменту та адміністрування (склад Експертної ради змінено наказ №4/7-403 від 20.04.2023 (http://surl.li/kmpqs) здійснено обговорення та внесено зміни в ОПП “Електронне урядування” зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 “Управління та адміністрування”. 

Присутні – голова та члени Експертної ради роботодавців кафедри менеджменту та адміністрування, гарант ОПП “Електронне урядування”,  члени робочої групи із

вдосконалення ОПП, здобувач  освіти за даною ОПП обговорили та внесли зміни до ОПП зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Основні рішення засідання полягали в наступному:

 1. Внести до ОПП такі додаткові спеціальні компетенції та результати навчання, які підкреслюють її фокус:

СК12. Здатність використовувати інструменти е-урядування та е-демократії при організації діяльності публічних установ.

СК13. Здатність налагоджувати та розвивати цифрову взаємодію влади, суспільства та бізнесу.

РН17. Уміти використовувати інструменти е-урядування та е-демократії при організації діяльності публічних установ.

РН18. Уміти налагоджувати та розвивати цифрову взаємодію влади, суспільства та бізнесу.

 1. Внести до переліку ОП обов’язкову ОК “Сучасні пошукові системи та бібліографія”.
 2. Доповнити обов’язкові предмети ОП такою дисципліною як “Електронна демократія”.
 3. Прийнято рішення про:
 • активніше залучення здобувачів вищої освіти, що навчаються за даною ОПП, до участі у програмах міжнародної академічної мобільності;
 • продовження практики інформаційних кампаній щодо пропагування академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу;
 • систематичне проведення моніторингу серед здобувачів вищої освіти щодо задоволеності освітньою програмою та якістю навчальних дисциплін, виявлення слабких чи проблемних сторін з метою своєчасного реагування;
 • інформування здобувачів вищої освіти щодо змін, які вносяться до ОПП на основі результатів анкетування.
 1. Збільшити кількість “гостьових” лекцій та цікавих практичних занять за участю фахівців-практиків y 2023/2024 н. р.
 2. Станом на 1 вересня 2023/2024 навчального року оновити методичні матеріали, робочі програми, силабуси за усіма освітніми компонентами та розмістити силабуси на сайті кафедри МА.

Протокол №1/1 від 25.04.2023 року

http://surl.li/odabd

 17 травня 2023 р. на розширеному засіданні кафедри менеджменту та адміністрування здійснено обговорення та удосконалення ОПП “Електронне урядування” зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 28 “Управління та адміністрування”.

В засіданні взяли участь: НПП кафедри менеджменту та адміністрування; НПП інших кафедр; голова та члени Експертної ради роботодавців, член робочої групи із удосконалення ОПП “Електронне урядування”, представник здобувачів освіти за даною ОПП.

Основні рішення засідання полягали в наступному:

 1. Внести до ОПП такі додаткові спеціальні компетенції та результати навчання, які підкреслюють її фокус:

СК12. Здатність використовувати інструменти е-урядування та е-демократії при організації діяльності публічних установ.

СК13. Здатність налагоджувати та розвивати цифрову взаємодію влади, суспільства та бізнесу.

РН17. Уміти використовувати інструменти е-урядування та е-демократії при організації діяльності публічних установ.

РН18. Уміти налагоджувати та розвивати цифрову взаємодію влади, суспільства та бізнесу.

 1. Внести до переліку ОП обов’язкову ОК “Сучасні пошукові системи та бібліографія”.
 2. Доповнити обов’язкові предмети ОП такими дисциплінами як “Електронна демократія”, “Іноземна мова професійно-ділового спрямування”.
 3. Прийнято рішення про:
 • активніше залучення здобувачів вищої освіти, що навчаються за даною ОП, до участі у програмах міжнародної академічної мобільності;
 • продовження практики інформаційних кампаній щодо пропагування академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу;
 • систематичне проведення моніторингу серед здобувачів вищої освіти щодо задоволеності освітньою програмою та якістю навчальних дисциплін, виявлення слабких чи проблемних сторін з метою своєчасного реагування;
 • інформування здобувачів вищої освіти щодо змін, які вносяться до ОП на основі результатів анкетування.
 1. Внести обов’язкові ОК “Сталий розвиток міст і громад”, ОК “Політологія” до ОПП.
 2. Доповнити обов’язкові предмети ОПП такими дисциплінами: ОК “Електронний документообіг”, ОК “Інформаційні ресурси та сервіси в публічному адмініструванні”, “Електронна установа” та “Електронні послуги на місцевому рівні”.
 3. Врахувати пропозиції НПП щодо коригування кількості кредитів ЄКТС для освітніх компонент ОПП.
 4. Вилучити із ОПП такі ОК: “Економічний аналіз”, “Етика управління та конфліктологія”, “Зв’язки з громадськістю”, “Інвестування регіонального розвитку”, “Маркетинг в публічному управлінні” та “Фінанси” до вибіркових.
 5. Збільшити кількість “гостьових” лекцій та цікавих практичних занять за участю фахівців-практиків y 2023/2024 н. р.
 6. Станом на 1 вересня 2023/2024 навчального року оновити методичні матеріали, робочі програми, силабуси за усіма освітніми компонентами та розмістити силабуси на сайті кафедри МА.

Протокол №13/1 від 17.05.2023 року

http://surl.li/odadb

5 червня 2023 р. відбулося засідання робочої групи з удосконалення ОПП “Електронне урядування” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”, на якому здійснено розгляд результатів обговорення ОПП “Електронне урядування”.

Присутні: гарант ОПП, члени робочої групи, представник здобувачів освіти за даною ОПП.

У ході дискусії були опрацьовано зауваження та пропозиції, висловлені роботодавцями, академічною спільнотою, представниками здобувачів освіти щодо якісної підготовки фахівців за даною ОПП.

Результати обговорення робочою групою задокументовано в протоколі №1/1 від 05.06.23

http://surl.li/odafb

 На засіданні кафедри менеджменту та адміністрування 8 червня 2023 року було схвалено ОПП “Електронне урядування” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування”, спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування”

Основне рішення, яке було винесено, полягає у наступному: освітньо-професійну програму “Електронне урядування” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування”, спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” схвалити та рекомендувати до розгляду на вченій раді факультету економіки та менеджменту” схвалити та рекомендувати до розгляду на вченій раді факультету економіки та менеджменту.

Рішення задокументоване у відповідному протоколі засідання кафедри менеджменту та адміністрування.

Протокол №14 від 08.06.2023

http://surl.li/odagh

На засіданні науково-методичної комісії факультету економіки та менеджменту Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя 14 червня 2023 р. затвердили освітньо-професійну програму “Електронне урядування” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування” та рекомендували до розгляду вченій раді ФЕМ.

Рішення задокументоване у відповідному протоколі засідання науково-методичної комісії факультету економіки та менеджменту.

Протокол №9 від 14.06.2023

http://surl.li/odagn