Кафедра менеджменту та адміністрування

Концепція розвитку кафедри

КОНЦЕПЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Місія кафедри менеджменту та адміністрування полягає у формуванні висококваліфікованих фахівців, здатних приймати науково обґрунтовані рішення та нести відповідальність за діяльність організації, забезпечувати її стійкий довготривалий розвиток у конкурентному середовищі. Її реалізація ґрунтується на праці висококваліфікованого викладацького персоналу; впровадженні сучасних методів навчання із використанням комп’ютерної та мультимедійної техніки; встановленні партнерських відносин із провідними підприємствами Західного регіону України; постійному оновленні та адаптації структури вибіркових навчальних курсів до змінних вимог господарювання; участі колективу у розробці наукових, прикладних та консультаційних проектів для бізнес-структур.

Кафедра менеджменту та адміністрування є випусковою і здійснює підготовку кадрів для організаційно-управлінської, освітньої та науково-дослідної діяльності у сфері управління організаціями та публічної сфери.

На даний момент кафедра менеджменту та адміністрування  забезпечує підготовку фахівців:

 • бакалаврів для галузі знань 07 Управління та адміністрування з орієнтацією на  спеціальності 073 Менеджмент та 281 Публічне управління та адміністрування;
 • магістрів за спеціальністю 073 Менеджмент та 281 Публічне управління та адміністрування
 • аспірантів за спеціальністю 073 Менеджмент.

Крім того, кафедра МА забезпечує викладання загальноекономічних дисциплін інженерного спрямування для інженерно-технічних напрямів підготовки університету.

Напрями та зміст розвитку підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності 073 «Менеджмент» та 281 Публічне управління та адміністрування

Концепція розвитку підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності 073 «Менеджмент» та 281 Публічне управління та адміністрування» кафедрою менеджменту та адміністрування на наступні 5 років полягає у задоволенні попиту українського суспільства на підготовку фахівців вищої кваліфікації в галузі управління, які володіють теоретичними знаннями й практичними уміннями їх ефективно застосовувати у практичній діяльності.

Дана мета має бути досягнута на основі:

 1. Збільшення інтелектуального потенціалу кафедри, розвитку науково-дослідної бази кафедри, підвищення професіоналізму професорсько-викладацького складу; впровадження інноваційних методів організації учбового процесу, вживання прогресивних освітніх технологій;
 2. Удосконалення змісту навчальних дисциплін кафедри урахуванням професійної спрямованості їх викладання. Зміст та структура дисциплін кафедри повинні в більшій мірі враховувати специфіку майбутнього фаху, результати наукових досліджень в даній галузі діяльності, а також державні нормативно-правові документи та нормативи МОН України.
 3. Удосконалення навчальних планів та програм навчальних дисциплін з урахуванням актуальних проблем соціально-економічного розвитку України, механізмів управління організаціями на мікро – і макрорівнях; наповнення навчальних програм результатами вітчизняних та зарубіжних наукових і методичних розробок з урахуванням сучасних вимог й актуальності.
 4. Забезпечення високого науково-теоретичного, методичного і професійного рівня викладання та інноваційного супроводу навчального процесу; застосування у процесі навчання ролевих та ділових ігор, індивідуальних практичних завдань, тестових опитувань та інших форм інтерактивної підготовки, що дозволить закріпити теоретичні знання і розвинути навики практичної роботи у студентів.
 5. Підготовки до друку і видання підручників і навчальних посібників з нових дисциплін кафедри, а також підготовка до перевидання тих матеріалів, що отримали широке визнання у студентів та викладачів; широке застосування сучасних технічних засобів навчання.
 6. Розроблення та поліпшення навчально-методичного забезпечення самостійної поза аудиторної роботи та роботи студентів заочної форми навчання; розробка дистанційних курсів навчання з профільних дисциплін кафедри, на основі інформаційних і комунікаційних Інтернет – технологій.
 7. Удосконалення системи контролю якості навчальної діяльності студентів, розроблення і запровадження в навчальний процес нового підходів до оцінювання знань студентів з урахуванням поточної успішності протягом семестру.
 8. Розвитку сайту кафедри, розміщення на ньому повної інформації про напрями роботи кафедри, навчально-методичних матеріалів, що дозволяють проводити навчання за допомогою різного рівня комп’ютерних технологій.
 9. Розвитку індивідуальних форм навчальної і методичної роботи: наставництва, стажування, консультування, взаємовідвідування занять, самоосвіта; впровадження в навчальний процес ефективної системи практичного супроводу навчального процесу (практичних занять, занять на виробництві, навчальної, виробничої та переддипломної практик), яка забезпечує високий рівень професійної підготовки фахівців.
 10. Активізації науково-дослідної діяльності кафедри шляхом вибору нової держбюджетної наукової теми, посилення координації тематики наукових досліджень членів кафедри та прийняття її співробітниками, аспірантами й студентами участі у регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях, де проходить апробація результатів наукових досліджень,
 11. Підвищення вимогливості та відповідальності наукових керівників і консультантів за якість підготовки аспірантами кафедри наукових досліджень, своєчасне їх подання для розгляду на засіданнях кафедри і міжкафедральних наукових семінарах, підвищення відповідальності докторантів, аспірантів, здобувачів кафедри за якість виконання науково-дослідних робіт, результати яких мають бути відображені через друк наукових статей, тез доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня та впроваджені шляхом захисту дисертацій та використання в учбовому процесі.
 12. Формування стійких наукових зв’язків з державними установами; розвиток партнерських відносин проведення спільних наукових досліджень з представниками як наукових структур, так і підприємств, організацій, установ; розвиток наукових та ділових контактів із іншими навчальними закладами, а також зарубіжними вищими навчальними закладами й науковими установами економічного профілю.
 13. Підвищення науково-педагогічного рівня викладачів кафедри: завершення та захист докторських дисертацій.
 14. Підвищення інформаційної культури усіх учасників навчально-виховного процесу кафедри, що сприятиме використанню більш повної інформації при прийнятті рішень; активізація використання інноваційних елементів, необхідних для досягнення високої якості освітніх послуг, що надаються кафедрою та забезпечення конкурентоспроможності випускників.
 15. Виховання студентської молоді шляхом сприяння розвитку студентського самоврядування, надання допомоги студентам у вирішенні всіх питань щодо умов навчання, побуту у гуртожитках, працевлаштування, студентської творчості, фізкультури, спорту.
 16. Поліпшення профорієнтаційної роботи кафедри на основі активної пропаганди науково-технічного та інтелектуального потенціалу як факультету в цілому, так і кафедри менеджменту та адміністрування зокрема; вивчення потенційних конкурентів з надання освітніх послуг за профілем кафедри шляхом проведення маркетингових досліджень ринку таких послуг; посилення зв’язки кафедри з загальноосвітніми навчальними закладами, технікумами та коледжами економічного профілю.
 17. Укладання угод з керівниками навчальних закладів, у яких викладаються економіко-теоретичні дисципліни, з метою залучення до керівництва навчальною практикою та ведення практичних занять провідних спеціалістів шкіл, коледжів, гімназій та інших навчальних закладів міста і області.
 18. Стимулювання участі у міжнародних освітніх і наукових програмах ЄС, зокрема, програмах молодіжних студентських обмінів; здійснення міжнародної діяльності в рамках договорів університету про співробітництво; використання міжнародного досвіду у ході подальшого розвитку системи вищої освіти.

Очікувані результати реалізації концепції

 1. Завершення переходу на новий зміст освіти, визначений новими освітньо-професійними програмами підготовки фахівців, впровадження нових державних стандартів освіти, навчальних планів та програм, підвищення якості навчального процесу. Удосконалення структури робочого часу як викладача, так і студента, та наповнення якісно новим змістом різних видів навчального навантаження.
 2. Забезпечення прозорості навчального процесу, повна інформованість студентів про зміст навчальних планів та навчальних програм, розширення вибіркової складової робочих навчальних планів, прозорість критеріїв оцінювання знань.
 3. Підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, наукової кваліфікації професорсько-викладацьким складом кафедри, забезпечення достатнього науково-теоретичного і методичного рівня викладання навчальних дисциплін у повному обсязі освітніх програм; використання у навчальному процесі новітніх інноваційних та інформаційних технологій, інтерактивних методів і засобів навчання.
 4. Забезпечення неперервності та послідовності професійної і практичної підготовки; розширення баз проходження практики студентами, враховуючи особливості підготовки фахівців за спеціалізаціями як на денній, так і на заочній формах навчання.
 5. Одержання студентами достатнього обсягу практичних навичок і умінь відповідно до кваліфікаційних рівнів, що дозволить їм вирішувати не тільки суто фахові завдання, а й швидко і правильно приймати управлінські рішення.
 6. Забезпечення максимальної адаптації професійної підготовки до умов майбутньої роботи, підготовки фахівця конкурентоспроможного на рину праці, привабливого для роботодавця.
 7. Розробка та поновлення науково-методичного забезпечення навчального процесу, приведення їх у відповідність до державних стандартів освіти, написання підручників, навчальних посібників нового покоління.
 8. Використання сучасних технологій та інтерактивних методів навчання, а з метою розширення діапазону освітніх послуг, активізувати роботу з впровадження сучасних комп’ютерних технологій та використання можливостей глобальної мережі Internet; запроваджувати в навчальний процес пакети прикладних програм для проведення практичних та лабораторних робіт.
 9. Розвиток творчих можливостей науково-педагогічних працівників кафедри; вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду; формування та систематичне поповнення з метою ефективного використання методичного фонду літератури, аудіо- та відео матеріалів.
 10. Активізація наукових досліджень та творчих пошуків, як основи підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації і майбутніх фахівців; сприяння інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності; забезпечення органічної єдності змісту освіти і програм наукової діяльності; розвиток форм наукової співпраці з установами та організаціями для розв‘язання складних наукових проблем, впровадження результатів наукових досліджень і розробок.
 11. Стимулювання наукової роботи студентів, долучення їх до виконання наукової тематики кафедр, стимулювати участь у всеукраїнських та міжнародних студентських конференціях та конкурсах студентських наукових робіт.
 12. Розвиток міжнародного співробітництва в освітянській та науковій сферах, що сприяє поширенню інтеграції української системи вищої освіти у європейську; обмін науковими та методичними доробками викладачів та студентів; активна участь у міжнародних конференціях.