Кафедра менеджменту та адміністрування

Співпраця зі стейкхолдерами

Співпраця зі стейкхолдерами щодо удосконалення освітньо-наукової програми «Менеджмент»

 

На розширеному засіданні кафедри менеджменту та адміністрування 18 березня 2022 року проводилося обговорення:

 • результатів проведеного опитування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо-науковою програмою “Менеджмент” щодо рівня їх задоволеності якістю даної освітньої програми та освітнього процесу в ТНТУ;
 • результатів проведеного опитування НПП групи забезпечення третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, що викладають на освітньо-науковій програмі “Менеджмент” щодо рівня їх задоволеності якістю даної освітньої програми та освітнього процесу в ТНТУ;
 • результатів проведеного опитування випускників третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо-науковою програмою “Менеджмент” щодо рівня їх задоволеності якістю даної освітньої програми та освітнього процесу в ТНТУ.

Аналітичні звіти за результатами опитування можна переглянути тут:

ЗВІТ за результатами проведеного опитування здобувачів третього рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» щодо рівня їх задоволеності якістю даної освітньо-наукової програми та освітнього процесу в ТНТУ

https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=746

 ЗВІТ за результатами проведеного опитування науково-педагогічних працівників ТНТУ ім. Івана Пулюя, що безпосередньо відповідають за зміст освітньо-наукової програми «Менеджмент» третього рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», а також викладають на цій програмі

https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=747

 ЗВІТ за результатами проведеного опитування випускників аспірантури, що навчалися за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» галузі знань 07«Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» щодо рівня їх задоволеності якістю даної освітньо-наукової програми та освітнього процесу в ТНТУ

https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=748

 

Окрім присутніх науково-педагогічних працівників кафедри менеджменту та адміністрування на засідання було запрошено керівників аспірантів та викладачів групи забезпечення, представника здобувачів освіти третього (освітньо-наукового) рівня.

Основні рішення, які було винесено:

 1. Активно інформувати аспірантів щодо основних пунктів “Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя”.
 2. Підвищувати рівень інформування здобувачів освіти про доступ та можливості публікації наукових праць у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science шляхом проведення тренінгів, семінарів, консультацій із науковими керівниками.
 3. Покращувати рівень міжнародного співробітництва у рамках навчання за даною ОНП шляхом укладання угод з іноземними ЗВО на рівні Університету.

Усі рішення задокументовано у відповідному протоколі засідання кафедри менеджменту та адміністрування.

Протокол №11 від 18.03.2022.

http://surl.li/ejssm

        

 

12 квітня 2022 року на розширеному засіданні Експертної ради роботодавців спеціальності 073 «Менеджмент» (накази на створення Експертних рад роботодавців: http://surl.li/ejrpo) Голова та члени експертної ради разом із членами робочої групи із удосконалення освітньо-наукової програми (наказ на формування робочої групи: http://surl.li/ejrqx) проводили обговорення змін в освітньо-науковій програмі «Менеджмент» зі спеціальності 073 “Менеджмент” для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 07 “Управління та адміністрування”.

Основні рішення засідання полягали в наступному:

 1. Привести ОНП «Менеджмент» до вимог Стандарту вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Рекомендувати ввести в дію оновлену ОНП із 2022-2023 навчального року.
 2. Доповнити освітньо-наукову програму спеціальними компетенціями, які запропоновані стейкхолдерами:
 3. Доповнити ОНП «Менеджмент» важливими результатами навчання, які запропоновані стейкхолдерами:
 4. Здійснювати заохочення студентів до проходження тренінгів та професійних курсів на електронних платформах (зокрема Coursera i Prometheus). Здійснювати популяризацію зарахування результатів навчання отриманих у неформальній або інформальній освіті шляхом ознайомлення здобувачів з “Положенням про визнання у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті”.
 5. Збільшити кількість “гостьових лекцій” із запрошенням фахівців-менеджерів, проводити екскурсії та виїзні семінари на провідних підприємствах регіону.
 6. Прийняти рішення про ознайомлення та активне інформування студентів щодо основних пунктів “Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя”.
 7. Структурувати освітньо-наукову програму відповідно до вимог Стандарту із зазначенням переліку компонент, вимог до дисертаційної роботи, ресурсного забезпечення програми та вимог до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.
 8. Розмістити проєкт освітньої програми для обговорення на сайті кафедри та університету.
 9. Проводити щосеместровий моніторинг серед здобувачів вищої освіти щодо задоволеності освітньо-науковою програмою та якістю навчання у розрізі освітніх компонент.
 10. Продовжити обговорення освітньої програми із врахуванням пропозицій зовнішніх стейкхолдерів на розширеному засіданні кафедри менеджменту та адміністрування з метою долучення пропозицій внутрішніх стейкхолдерів та академічної спільноти.

Усі рішення задокументовано у відповідному протоколі засідання Експертної ради роботодавців за спеціальністю 073 «Менеджмент».

Протокол № 1/5 від 12.04.2022

http://surl.li/ejsta

 

На розширеному засіданні кафедри менеджменту та адміністрування 13 квітня 2022 року обговорювали пропозиції зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів щодо вдосконалення освітньо-наукової програми “Менеджмент” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 07 “Управління та адміністрування”, спеціальності 073 “Менеджмент”.

Окрім присутніх науково-педагогічних працівників кафедри менеджменту та адміністрування на засідання було запрошено Голову та членів Експертної ради роботодавців, керівників аспірантів та викладачів групи забезпечення, представника здобувачів освіти третього (освітньо-наукового) рівня.

Основні рішення засідання полягали в наступному:

 1. Привести ОНП «Менеджмент» до вимог Стандарту вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Рекомендувати ввести в дію оновлену ОНП із 2022-2023 навчального року.
 2. Доповнити освітньо-наукову програму спеціальними компетенціями, які запропоновані стейкхолдерами:
 3. Доповнити ОНП «Менеджмент» важливими результатами навчання, які запропоновані стейкхолдерами:
 4. Здійснювати заохочення студентів до проходження тренінгів та професійних курсів на електронних платформах (зокрема Coursera i Prometheus). Здійснювати популяризацію зарахування результатів навчання отриманих у неформальній або інформальній освіті шляхом ознайомлення здобувачів з “Положенням про визнання у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті”.
 5. Збільшити кількість “гостьових лекцій” із запрошенням фахівців-менеджерів, проводити екскурсії та виїзні семінари на провідних підприємствах регіону.
 6. Прийняти рішення про ознайомлення та активне інформування студентів щодо основних пунктів “Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя”.
 7. Структурувати освітньо-наукову програму відповідно до вимог Стандарту із зазначенням переліку компонент, вимог до дисертаційної роботи, ресурсного забезпечення програми та вимог до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.
 8. Розмістити проєкт освітньої програми для обговорення на сайті кафедри та університету.
 9. Проводити щосеместровий моніторинг серед здобувачів вищої освіти щодо задоволеності освітньо-науковою програмою та якістю навчання у розрізі освітніх компонент.
 10. Продовжити обговорення освітньої програми із врахуванням пропозицій зовнішніх стейкхолдерів на розширеному засіданні кафедри менеджменту та адміністрування з метою долучення пропозицій внутрішніх стейкхолдерів та академічної спільноти.
 11. Ввести до ОНП додаткові спеціальні (фахові) компетенції, зважаючи на приведення ОНП до Стандарту та забезпечення відповідних результатів навчання.
 12. Доповнити перелік обов’язкових освітніх компонент такою компонентою як «Основи педагогіки та психології вищої школи».
 13. Ввести до оновленої ОНП обов’язкову освітню компоненту «Інформаційні технології в наукових дослідженнях».
 14. Підвищувати рівень інформування здобувачів освіти про доступ та можливості публікації наукових праць у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science шляхом проведення тренінгів, семінарів, консультацій із науковими керівниками.
 15. Покращувати рівень міжнародного співробітництва у рамках навчання за даною ОНП шляхом укладання угод з іноземними ЗВО на рівні Університету.
 16. Рекомендувати робочій групі оновити освітню програму із врахуванням пропозицій зовнішніх стейкхолдерів, здобувачів вищої освіти та внутрішніх стейкхолдерів. Оновлений варіант освітньої програми розмістити для обговорення на сайті Університету.

Усі рішення задокументовано у відповідному протоколі розширеного засідання кафедри менеджменту та адміністрування.

Протокол № 12/5 від 13.04.2022

http://surl.li/ejswe

 

На засіданні робочої групи з удосконалення освітньо-наукової програми «Менеджмент» 20 квітня 2022 року Голова та члени робочої групи проводили обговорення результатів попередніх засідань Експертної ради роботодавців та розширеного засідання кафедри. Основні рішення, які було винесено:

 1. Привести ОНП «Менеджмент» до вимог Стандарту вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Рекомендувати ввести в дію оновлену ОНП із 2022-2023 навчального року.
 2. Доповнити освітньо-наукову програму спеціальними компетенціями, які запропоновані стейкхолдерами.
 3. Доповнити ОНП «Менеджмент» важливими результатами навчання, які запропоновані стейкхолдерами.
 4. Здійснювати заохочення студентів до проходження тренінгів та професійних курсів на електронних платформах (зокрема Coursera i Prometheus).
 5. Здійснювати популяризацію зарахування результатів навчання отриманих у неформальній або інформальній освіті шляхом ознайомлення здобувачів з “Положенням про визнання у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті”.
 6. Збільшити кількість “гостьових лекцій” із запрошенням фахівців-менеджерів, проводити екскурсії та виїзні семінари на провідних підприємствах регіону.
 7. Прийняти рішення про ознайомлення та активне інформування студентів щодо основних пунктів “Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя”.
 8. Структурувати освітньо-наукову програму відповідно до вимог Стандарту із зазначенням переліку компонент, вимог до дисертаційної роботи, ресурсного забезпечення програми та вимог до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.
 9. Розмістити проєкт освітньої програми для обговорення на сайті кафедри та університету.
 10. Проводити щосеместровий моніторинг серед здобувачів вищої освіти щодо задоволеності освітньо-науковою програмою та якістю навчання у розрізі освітніх компонент.
 11. Ввести до ОНП додаткові спеціальні (фахові) компетенції, зважаючи на приведення ОНП до Стандарту та забезпечення відповідних результатів навчання.
 12. Доповнити перелік обов’язкових освітніх компонент такою компонентою як «Основи педагогіки та психології вищої школи».
 13. Ввести до оновленої ОНП обов’язкову освітню компоненту «Інформаційні технології в наукових дослідженнях».
 14. Підвищувати рівень інформування здобувачів освіти про доступ та можливості публікації наукових праць у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science шляхом проведення тренінгів, семінарів, консультацій із науковими керівниками.
 15. Покращувати рівень міжнародного співробітництва у рамках навчання за даною ОНП шляхом укладання угод з іноземними ЗВО на рівні Університету.
 16. Рекомендувати науково-методичній комісії факультету Економіки та менеджменту розглянути та затвердити удосконалену ОНП «Менеджмент» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Усі винесені рішення задокументовано відповідним протоколом засідання робочої групи із удосконалення ОНП «Менеджмент».

Протокол №2/2022 від 20.04.2022

http://surl.li/ejswj

 

На засіданні кафедри менеджменту та адміністрування 14 червня 2022 року було схвалено освітньо-наукову програму “Менеджмент” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 07 “Управління та адміністрування”, спеціальності 073 “Менеджмент”.

Основне рішення, яке було винесено, полягає у наступному: освітньо-наукову програму “Менеджмент” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 07 “Управління та адміністрування”, спеціальності 073 “Менеджмент” схвалити та рекомендувати до розгляду на вченій раді факультету економіки та менеджменту.

Рішення задокументоване у відповідному протоколі засідання кафедри менеджменту та адміністрування.

Протокол №15 від 14.06.2022

http://surl.li/ejsxw

 

17 жовтня 2022 року гарант освітньо-наукової програми «Менеджмент» Олена Сороківська провела зустріч зі здобувачами вищої освіти усіх курсів. У рамках зустрічі відбулося обговорення освітньої програми із аспірантами, роз’яснення окремих її особливостей та надання вичерпних відповідей на запитання здобувачів. Зокрема гарант закцентувала увагу на важливості співпраці академічної спільноти та стейкхолдерів для формування конкурентоспроможної освітньо-наукової програми, розповіла про вільну траєкторію навчання і можливість вибору освітніх компонент, виокремила унікальність освітньо-наукової програми, розповіла про основні її складові і процес формування. На зустріч, окрім аспірантів, були запрошені їх наукові керівники та стейкхолдери.

Для аспірантів першого курсу ця зустріч була дуже пізнавальною. Аспіранти 2, 3 і 4 курсів висловили свої пропозиції щодо удосконалення освітньо-наукової програми «Менеджмент». Усі пропозиції будуть враховані у проекті оновленої освітньо-наукової програми 2023 року.

 

На розширеному засіданні кафедри менеджменту та адміністрування 10 січня 2023 року проводилося обговорення:

 • результатів проведеного опитування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо-науковою програмою “Менеджмент” щодо рівня їх задоволеності якістю даної освітньої програми та освітнього процесу в ТНТУ;
 • результатів проведеного опитування науково-педагогічних працівників, що безпосередньо відповідають за наукову та освітню складові освітньо-наукової програми «Менеджмент», а також викладають на цій програмі щодо рівня їх задоволеності якістю даної освітньої програми та освітнього процесу в ТНТУ;

Аналітичні звіти за результатами опитування можна переглянути тут:

ЗВІТ за результатами проведеного опитування науково-педагогічних працівників ТНТУ ім. Івана Пулюя, що безпосередньо відповідають за наукову та освітню складові освітньо-наукової програми «Менеджмент» третього рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», а також викладають на цій програмі

https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=751

ЗВІТ за результатами проведеного опитування здобувачів третього рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо – науковою програмою «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» щодо рівня їх задоволеності якістю даної освітньо-наукової програми та освітнього процесу в ТНТУ

https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=752

Окрім присутніх науково-педагогічних працівників кафедри менеджменту та адміністрування на засідання було запрошено керівників аспірантів та викладачів групи забезпечення, представника здобувачів освіти третього (освітньо-наукового) рівня.

Основні рішення, які було винесено:

 1. Науково-педагогічним працівникам, що безпосередньо відповідають за зміст освітньо-наукової програми, а також викладають на цій програмі забезпечити постійний моніторинг та актуалізацію навчальних курсів в системі дистанційного навчання Atutor, практичні та лабораторні роботи проводити в режимі відеоконференцій.
 2. Активніше залучати здобувачів вищої освіти за даною ОНП до участі у програмах міжнародної академічної мобільності.
 3. Більш активно залучати здобувачів вищої освіти за даною ОНП до різних видів науково-дослідницької діяльності.
 4. Рекомендувати відділу аспірантури, докторантури і атестації наукових кадрів запровадити дистанційний курс, в якому здійснювати проведення вебінарів, розміщення інформаційних ресурсів для здобувачів освіти за даною ОНП з метою надання актуальної інформації та рекомендацій щодо організування освітньо-наукового процесу підготовки здобувачів третього рівня.
 5. Систематично проводити моніторинг серед здобувачів вищої освіти щодо задоволеності освітньо-науковою програмою та якістю навчальних дисциплін. Виявляти слабкі чи проблемні сторони з метою своєчасного реагування.
 6. Здійснювати постійний моніторинг актуальної інформації щодо можливостей міжнародного стажування та активізувати залучення НПП до участі у програмах академічної мобільності (міжнародні стажування, участь у програмах Erasmus+, виконання міжнародних освітніх або наукових проєктів).
 7. Активізувати співробітництво із роботодавцями, а також роботу НПП щодо поглиблення співпраці та залучення фахівців-практиків до проведення лекційних та практичних занять.
 8. Підтримати практику відеозапису власних занять як інструменту підвищення якості навчання студентів.

Усі рішення задокументовано у відповідному протоколі засідання кафедри менеджменту та адміністрування.

Протокол №8 від 10.01.2023.

http://surl.li/ejsyb

Окремі аспекти обговорення гарант присвятила можливостям реалізації неформальної освіти в рамках освітньо-наукової програми, а також питанням академічної мобільності та академічної доброчесності. Зокрема вона ознайомила аспірантів із відповідними нормативними положеннями на рівні Університету, які регулюють ці види активностей, розповіла про перспективи впровадження їх у процесі навчання на даній освітньо-науковій програмі.

Круглий стіл на тему: «Адаптація до зміни в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування»

16 січня 2023 року гарант освітньо-наукової програми «Менеджмент» Олена Сороківська взяла участь у круглому столі на тему: «Адаптація до зміни в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування». Цей захід було організовано стейкхолдерами кафедри менеджменту та адміністрування, Головним управлінням Пенсійного фонду України в Тернопільській області. Він проходив на он-лайн платформі Zoom.

На зустрічі виступили: перший заступник начальника Головного управління Алла Якубовська, заступник начальника Головного управління Віталій Толуб’як, начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів Олександр Томчук.

Упродовж зустрічі із керівництвом Головного Управління та представниками інших ЗВО м. Тернополя обговорили можливості вивчення й освоєння електронних сервісів Пенсійного фонду. Окрема частина зустрічі була присвячена плануванню співпраці кафедри менеджменту та адміністрування з Головним управлінням Пенсійного фонду України в Тернопільській області. Результатом обговорення стали домовленості щодо проведення «гостьових лекцій» та практикоорієнтованих занять зі студентами й аспірантами, що навчаються на освітніх програмах кафедри.